Regulamin sprzedaży gotowych projektów Biura Architektonicznego PROJEKT Plus

Składanie zamówień i ich realizacja

1. Zamówienie może złożyć pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. W celu przyjęcia zamówienia przez Biuro Architektoniczne PROJEKT Plus wymagane jest podanie:
  • imienia i nazwiska lub nazwy firmy i numeru NIP
  • pełnego adresu na jaki ma zostać dostarczona przesyłka
  • numeru telefonu kontaktowego
  • adresu e-mail w przypadku zamówień składanych z pomocą formularza zamówienia.
Biuro Architektoniczne PROJEKT Plus nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych przy zamówieniu.
3. Przy zamówieniu projektu należy podać jego nazwę oraz wersję (wszystkie gotowe projekty domów są dostępne w wersji lustrzanego odbicia bez dodatkowej opłaty).
4. Każda sprzedaż zostanie potwierdzona wystawieniem faktury VAT. Do wystawienia faktury należy podać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, pełny adres oraz numer NIP w przypadku podmiotów gospodarczych.
5. Zamówienie projektów można składać:
  • telefonicznie pod numerem telefonu: 510 235 958
  • online za pomocą strony internetowej www.projektdomy.pl – wypełniając formularz zamówienia „Zamów projekt” w zakładce wybranego projektu
  • pocztą elektroniczną na adres: biuro@projektdomy.pl
  • listownie na adres: Biuro Architektoniczne PROJEKT Plus, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Równikowa 14.
6. Każde zamówienie zostanie potwierdzone przez naszego pracownika ciągu 2 dni roboczych od jego złożenia drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie na podany numer telefonu. Po weryfikacji zamówienie zostanie przyjęte do realizacji.
7. Zamówienia niepotwierdzone nie będą realizowane.
8. Formy płatności za zamówienie akceptowane przez Biuro Architektoniczne PROJEKT Plus:
  • gotówka przy odbiorze (przesyłka za pobraniem) - zapłata u listonosza, kuriera lub w urzędzie pocztowym
  • przelew - przedpłata na rachunek bankowy Biura Architektonicznego PROJEKT Plus (realizacja zamówienia po zaksięgowaniu należności na rachunku).
9. Koszty przesyłki pokrywa Biuro Architektoniczne PROJEKT Plus.
10. Zamówienia przyjęte realizujemy w terminie 3 do 7 dni roboczych od momentu weryfikacji przez pracownika naszego biura. Wyjątek stanowią projekty będące w fazie opracowania, których termin realizacji zostanie ustalony telefonicznie w momencie potwierdzania zamówienia.
11. W przypadku zaistnienia innych szczególnych okoliczności, które uniemożliwią dotrzymanie terminu realizacji zamówienia, Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.
12. Przesyłki dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub na życzenie Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.
13. Po nadaniu przesyłki właściwemu przewoźnikowi, termin dostawy jest uzależniony od trybu pracy przewoźników.
14. Klient zobowiązany jest sprawdzić otrzymany projekt i w przypadku stwierdzenia jego niekompletności lub uszkodzenia, niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Biuro Architektoniczne PROJEKT Plus nie później niż 1 dzień od daty otrzymania projektu.
15. Zakup dokumentacji projektowej jest równoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu sprzedaży.
16. Ceny projektów znajdujących się w sprzedaży są cenami brutto podanymi w polskich złotych. Wiążące są ceny aktualne w momencie składania zamówienia.
17. Biuro Architektoniczne PROJEKT Plus zastrzega sobie możliwość zmiany cen oferowanych w sprzedaży projektów, wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania innych zmian. Zmiany nie będą dotyczyły zamówień już przyjętych do realizacji.
18. Biuro Architektoniczne PROJEKT Plus zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych projektów z oferty bez podawania przyczyn.
19. Biuro Architektoniczne PROJEKT Plus zastrzega sobie prawo do stałego udoskonalania projektów prezentowanych w ofercie, dlatego też mogą wystąpić niewielkie różnice pomiędzy projektami prezentowanymi w serwisie internetowym a ich dokumentacją techniczną.
20. Złożenie zamówienia na projekt gotowy domu, jest równoznaczny z akceptacją przez Klienta niniejszego regulaminu sprzedaży.

Zwrot lub wymiana zakupionego projektu

1. Reklamacje dotyczące uszkodzenia mechanicznego przesyłki - w przypadku zaobserwowania uszkodzeń powstałych podczas transportu należy sporządzić protokół szkodowy podpisany przez dostawcę i Klienta. Następnie należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem Biura Architektonicznego PROJEKT Plus.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz. U. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Klient może zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru zgłosi fakt odstąpienia od umowy.
3. Każdy zwrot należy uzgodnić telefonicznie z pracownikiem Biura Architektonicznego PROJEKT Plus w celu ustalenia szczegółów.
4. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy należy dokonać pisemnie e- mailem lub listem poleconym na adres Biura Architektonicznego PROJEKT Plus.
5. Zwrotowi podlega tylko dokumentacja kompletna, bez widocznych śladów użytkowania i kopiowania, z zapewnieniem, że nie była kopiowana ani w żaden sposób wykorzystana oraz jest zwrócona w stanie nienaruszonym umożliwiającym dalszą sprzedaż. Projekt należy bezpiecznie zapakować razem z załączoną fakturą VAT i odesłać na adres Biura Architektonicznego PROJEKT Plus z adnotacją "zwrot projektu".
6. Koszty przesyłki ze zwracanym projektem ponosi Klient, przesyłki nieopłacone otrzymają odmowę przyjęcia.
7. Klient otrzyma od Biura Architektonicznego PROJEKT Plus fakturę korygującą, którą po podpisaniu zobowiązany jest odesłać na adres sprzedającego, co będzie podstawą do przekazania zwrotu należności.
8. Należność zostanie zwrócona przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany adres w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo podpisanej kopii faktury korygującej. Prawidłowo podpisana kopia korekty powinna posiadać własnoręczny podpis Klienta oraz datę odbioru faktury korygującej. Kwota zwrotu należności jest ceną zakupionego projektu pomniejszoną o koszty przesyłek i przekazów związanych z zaistniałą sytuacją.

Postanowienia końcowe


1. Biuro Architektoniczne PROJEKT Plus zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
2. Biuro Architektoniczne PROJEKT Plus jest wyłącznym właścicielem praw autorskich do materiałów graficznych wykorzystanych do prezentacji projektów oraz projektów prezentowanych na stronie www.projektdomy.pl (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.01.1994. Dz. U. nr 24 poz. 832 z dnia 23.02.1994).
3. Biuro Architektoniczne PROJEKT Plus zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133, poz. 883), dane osobowe przekazane przez Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
4. Prezentacja na stronie internetowej www.projektdomy.pl oraz zawarte na niej treści nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 KC) i nie mogą być podstawą do składania reklamacji.
5. Wszystkie materiały prezentowane na stronie internetowej www.projektdomy.pl mogą się różnić od rzeczywistej dokumentacji projektowej, z uwagi na ciągłe starania w podnoszeniu jakości prezentowanych przez Nas produktów.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone ProjektDomy.pl 1994 - 2020  |  Mapa strony
Projekt graf.: arch. Sławomir Kozik
Wykonanie: Agencja Interaktywna RM-Bi
Sklep internetowy KADMOshop