1.  Co zawiera projekt Biura Architektonicznego PROJEKT Plus:

Zamawiając z naszej oferty wybrany gotowy projekt architektoniczno-budowlany domu otrzymujecie Państwo kompletną dokumentację projektową w 4 egzemplarzach. W skład każdego egzemplarza projektu wchodzą następujące projekty branżowe: projekt architektoniczny, projekt konstrukcji i projekty instalacji wewnętrznych: wodnej, kanalizacyjnej, grzewczej i elektrycznej. Wszystkie nasze projekty dostępne są również w lustrzanych odbiciach.

2.  Zawartość dokumentacji architektoniczno-budowlanej:
 • opis techniczny – część architektoniczna – określający przeznaczenie budynku i jego charakterystykę, podstawowe dane techniczne, zestawienie powierzchni i kubatury, dane konstrukcyjno materiałowe oraz opis zalecanych materiałów wykończeniowych, a także informacje o ochronie cieplej budynku,
 • opis techniczny – część konstrukcyjna – określający charakterystykę budynku i sposób posadowienia, założenia przyjęte do obliczeń statycznych, opis elementów konstrukcyjnych budynku, podstawowe wyniki obliczeń,
 • zestawienie stali zbrojeniowej – wykaz przedstawiający wymiary i ilości stali zbrojeniowej,
 • zestawienie elementów na więźbę dachową – wykaz podstawowych elementów konstrukcji więźby dachowej, z określeniem wymiarów i ilości potrzebnego drewna,
 • rysunki rzutu aranżacji – przedstawiający układ funkcjonalny pomieszczeń oraz przykładową aranżację wnętrz z lokalizacją podstawowych urządzeń sanitarnych,
 • rysunek rzutu fundamentów – przedstawiający projektowany układ ław i ścian fundamentowych, z wymiarami niezbędnymi do wytyczenia budynku na działce i wykonania robót budowlanych oraz materiał z którego powinny być wykonane,
 • rysunki rzutu wszystkich kondygnacji – przedstawiające układ funkcjonalny poszczególnych pomieszczeń z oznaczeniem charakterystycznych poziomów i wymiarów projektowanych ścian, usytuowanie i wymiary otworów drzwiowych i okiennych, zestawienia powierzchni oraz lokalizację podstawowych urządzeń sanitarnych,
 • rysunek rzutu więźby dachowej – przedstawiający projektowany układ elementów konstrukcji dachu, z opisem i wymiarami elementów składowych,
 • rysunek rzutu połaci dachowych – przedstawiający układ połaci dachowych z wymiarami, oznaczeniem kątów i kierunków nachylenia, lokalizację i sposób odprowadzenia wody deszczowej wraz ze spadkami, lokalizację kominów, okien połaciowych i lukarn,
 • rysunki przekrojów – przedstawiające przekrój pionowy w charakterystycznych miejscach budynku z oznaczeniem poszczególnych warstw przegród budowlanych oraz charakterystycznych poziomów i wymiarów wysokościowych,
 • rysunki widoków elewacji – przedstawiające widok zewnętrzny i kształt budynku z czterech stron,
 • zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej – przedstawiające wykaz drzwi i okien wykożystanych w projekcie wraz z określeniem sposobu otwierania i zestawieniem wymiarów,
 • rysunki rzutu płyt stropowych i nadproży – przedstawiające układ poszczególnych elementów konstrukcyjnych z oznaczeniem ich pozycji, zawartymi w części opisowej, z odpowiednimi informacjami uzupełniającymi,
 • rysunki szczegółowe elementów konstrukcji – przedstawiające rysunki zestawcze, detale i schematy w zakresie dostosowanym do stopnia skomplikowania budynku (podciągi, nadproża, słupy, płyty stropowe wraz z rozrysowaniem zbrojenia, elementy więźby dachowej),
 • opis techniczny – instalacji elektrycznej – określający charakterystykę proponowanych rozwiązań technologiczno- materiałowych,
 • rysunek schematu ideowego,
 • rysunki rozmieszczenia elementów instalacji elektrycznej,
 • rysunek instalacji odgromowej,
 • opis techniczny – instalacji sanitarnych – określający charakterystykę proponowanych rozwiązań technologiczno - materiałowych,
 • rysunek instalacji wod-kan – przedstawiający przebieg instalacji wodnej i kanalizacyjnej wraz z rozmieszczeniem głównych elementów wyposażenia,
 • rysunek rozwinięcia instalacji kanalizacyjnej,
 • rysunek rozwinięcia instalacji wody,
 • rysunki instalacji CO,
 • rysunek rozwinięcia instalacji CO,
 • rysunek instalacji gazu,
 • rysunek rozwinięcia instalacji gazu.
Do dokumentacji projektowej dołączamy kopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do izby, projektantów, którzy brali udział w opracowaniu, zgodę autorską na wprowadzenie w toku adaptacji zmian oraz fakturę.

3.  Ważne informacje!

Przed złożeniem projektu architektoniczno-budowlanego, który Państwo nabędziecie w naszym biurze, do urzędu z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, należy zlecić architektowi adaptującemu wykonanie projektu zagospodarowania terenu, sporządzić projekty przyłączy instalacji zewnętrznych oraz zebrać niezbędne opinie i uzgodnienia w celu indywidualnego dostosowania projektu do warunków lokalizacyjnych działki, na której stawiany będzie budynek, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub zapisem w decyzji o warunkach zabudowy terenu.

Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu i uzupełniającymi dokumentami, po adaptacji przez uprawnioną osobę tworzy projekt budowlany, który stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

4.  Oferta usług dodatkowych oferowanych przez Biuro Architektoniczne PROJEKT Plus:
 • dostosowanie projektu z naszej oferty do indywidualnych potrzeb klienta – dodatkowo już na etapie zakupu projektu możecie Państwo zlecić wykonanie zmian w dokumentacji projektowej w celu dostosowania do swoich indywidualnych potrzeb,
 • wykonanie adaptacji projektu z naszej oferty – na dodatkowe zlecenie wykonamy dla Państwa adaptacje projektu w celu dostosowania do warunków lokalizacyjnych działki oraz uzupełnimy projekt o wykonanie projektu zagospodarowania działki.
 • opracowanie projektu indywidualnego od podstaw według zaleceń klienta – dla wymagających klientów oraz tych z Państwa, którzy nie znaleźli w naszej ofercie wymarzonego domu, oferujemy wykonanie nowego indywidualnego projektu spełniającego wszelkie wymagania Inwestora
Więcej informacji o w/w ofercie możecie Państwo uzyskać w zakładkach górnego menu: „Adaptacje projektów” oraz „Projekty indywidualne”

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z biurem:

tel: 510 235 958 lub e-mail: biuro@projektdomy.pl

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone ProjektDomy.pl 1994 - 2020  |  Mapa strony
Projekt graf.: arch. Sławomir Kozik
Wykonanie: Agencja Interaktywna RM-Bi
Sklep internetowy KADMOshop